การโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจสายการบิน กรณีศึกษา : สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ภัทรวดี ท้วมเสม, ถนอมพงษ์ พานิช

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง 3) เพื่อศึกษาโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อธุรกิจภาพลักษณ์สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ผู้วิจัยใช้วิจัยเชิงปริมาณโดยเลือกใช้วิธีสำรวจด้วยแบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นคำถามปลายปิด กลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ เพศ ชาย-หญิง อายุ 13 ปีขึ้นไป โดยเป็นกลุ่มผู้โดยสารคนไทยที่สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ และเคยใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เส้นทางภายในประเทศ โดยเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง และทำการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ยอมให้คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 จำนวนได้เท่ากับ 400 คน และการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิการศึกษาและอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการภาพลักษณ์ธุรกิจสายการบินไทยแอร์เอเชียแตกต่างกัน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงแตกต่างกัน และการโฆษณาที่ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ด้านความดึงดูดใจ (Attractive) (ß = 0.879) รองลงมา คือ ด้านความชำนาญเชี่ยวชาญ (Expertise) (ß = 0.569) เป็นปัจจัยที่มีผลต่อภาพลักษณ์สายการบินไทยแอร์เอเชียมากที่สุด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.