นวัตกรรมทางธุรกิจ กรณีศึกษา “มูร่าห์ฟาร์ม”

ธัณย์ชยา ภิรักษ์จิรบูรณ์, ชุลีรัตน์ เจริญพร

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)นวัตกรรมทางธุรกิจของมูร่าห์ฟาร์ม (2)องค์ประกอบการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจของมูร่าห์ฟาร์ม (3)ปัญหาและอุปสรรคของการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย การวิจัยเรื่องนวัตกรรมธุรกิจ กรณีศึกษา มูร่าห์ฟาร์มผู้วิจัยใช้แนวทางดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenology Study) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ (1) บุคคลทั่วไป(2) ผู้แทนองค์กร รายละเอียดของคำถามเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมปัญหาทั่วไปทางธุรกิจ องค์ประกอบที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เกิดประสิทธิผลอย่างชัดเจน และรูปแบบกลยุทธ์การดำเนินงาน ของผู้ประกอบการธุรกิจมูร่าห์ฟาร์ม

            ผลการวิจัยพบว่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) ซึ่งเป็นการสร้างการยอมรับในนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและแปลกใหม่ในสังคมไทย มีนวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) ซึ่งพัฒนากระบวนการของระบบฟาร์ม ให้ได้มาตรฐานระดับสากล มีนวัตกรรมตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Position innovation)  ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ ในกลุ่มลูกค้าระดับกลาง ถึงระดับสูงนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีนวัตกรรมกระบวนทัศน์ (Paradigm innovation) การคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจใหม่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในส่วนองค์ประกอบการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจของมูร่าห์ฟาร์ม ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นำ ด้านกระบวนการ ด้านการวางแผน ด้านคน ด้านสารสนเทศ และ ปัญหาและอุปสรรคของการนำนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของประเทศไทย ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคลากร ด้านองค์ความรู้ / ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ผลการวิจัยให้ข้อมูลเชิงลึกมีคุณค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมของธุรกิจมูร่าห์ฟาร์ม อนึ่งการวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.