การเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวจีน

ญาฎา ศรีวิฑูรย์, จิตติมา จันทรพร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์กับการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเป็นเชิงการวิจัยปริมาณใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีน จำนวน 500 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิจัยพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอหัวหินที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเปิดรับมากที่สุดคือ เว็บไซต์ของจีนมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.89 ระดับการเปิดรับสื่อประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก ขณะที่สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอหัวหินมากที่สุดคือ สื่อที่เป็นบุคคล (เพื่อนและคนในครอบครัว) มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ 3.85 ระดับที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.