ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก : กรณีศึกษา บริษัทผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก

จริยา จวนสันเทียะ, ธัญวรัตน์ สุวรรณะ

Abstract


การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตและเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก ที่เป็นชิ้นส่วนประกอบในแผงควบคุมอุณภูมิรถยนต์ (Car’s Air Conditioner) โดยนำเครื่องมือ 7 QC tools มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดของเสียและการแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น

          จากผลการศึกษาพบว่าของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนั้นมีสาเหตุมาจากหลอดแก้วที่มีเส้นอากาศมาจากผู้ผลิต จึงได้ใช้กระบวนการการปรับปรุงในหัวข้อ 4M1E โดยเลือกหัวข้อวัตถุดิบมาปรับปรุงของเสียที่หลุดรอดมาจากผู้ผลิตซึ่งเป็นผลกระทบหลักที่มีต่อกระบวนการผลิตในปี พ.ศ.2559 ส่งผลทำให้เกิดของเสียที่มากที่สุด คือของเสียเกี่ยวกับหลอดแก้วและฐานหลอดแก้วเป็นเส้นอากาศ หรือที่เรียกว่าอีกชื่อว่าของเสียประเภท บีด เบาท์ ซึ่งมีมูลค่าของเสียในระยะเวลา 9 เดือน คือ 61,793 บาท คิดเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 6,866 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.86 เมื่อเทียบกับยอดการผลิต

          ผลจากการปรับปรุงคุณภาพ ทำให้สามารถลดสาเหตุการเกิดของเสียบีด เบาท์ ในกระบวนการผลิตหลอดไฟขนาดเล็ก จากอัตราของเสียเฉลี่ยเดือนละ 5,281 ชิ้น เหลือ 2,239 ชิ้น โดยลดลงเท่ากับ 3,042 ชิ้น คิดเป็นร้อยละ 51.60 หรือสามารถลดมูลค่าความสูญเสียเฉลี่ยเดือนละ 2,910 บาท เมื่อเทียบมูลค่าความสูญเสียก่อนการปรับปรุง ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.