การศึกษาการจัดการทรัพยากรทางการบริหารของผู้ประกอบการธุกิจโฮสเทลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ฐิติรัตน์ มีเพิ่มพูนศรี, ชมสุภัค ครุฑกะ, ปิยะนุช เงินชูศรี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาการจัดการทรัพยากรทางการบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2) เปรียบเทียบการจัดการทรัพยากรทางการบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทลในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 89 คน เครื่องมือคือแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการปัจจัยทางการบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนค่าเฉลี่ยระดับการจัดการทรัพยากรทางการบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(2) ผู้ประกอบการที่มี เพศ อายุระดับการศึกษา และประสบการณ์ต่างกันมีการจัดการทรัพยากรทางการบริหารไม่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.