ผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่องระบบตัวเลขฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อรพรรณ เลื่อนแป้น, จิดาภา ไมตรีจิตร, จันทร์วดี ไทรทอง, ณรงค์ ไกรเนตร์

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องระบบตัวเลขฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ และศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องระบบตัวเลขฐาน ของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดแบบฝึกทักษะกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 47 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบใช้ชุดแบบฝึกทักษะโดย พบว่า ชุดแบบฝึกทักษะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74, SD=0.570)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.