การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

สุภาภรณ์ มณีประวัติ, วรนุช แหยมแสง, ภัทรวดี หาดแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วนประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สหวิทยาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครมีจำนวนรวมทั้งสิ้น2,034คน และทำการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มจากทั้งหมด 4 โรงเรียน สุ่มมาโรงเรียนละ 1 กลุ่มได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนรวม875 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวินิจฉัยโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียน เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมและเศษส่วน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ1) ด้านความรู้ความเข้าใจของกฎ สูตร ทฤษฎี บทนิยาม สมบัติและข้อเท็จจริง2) ด้านการคิดคำนวณและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ 3)ด้านการตีความหมายของสัญลักษณ์หรือสัญกรณ์ที่ใช้ในคณิตศาสตร์ตามลำดับ เนื่องจากนักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจและมีความสับสนในสมบัติของจำนวนจริง ตลอดจนความไม่แม่นยำในพื้นฐานความรู้ที่จะใช้นำไปต่อยอดในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป การไม่คำนึงถึงขั้นตอนกระบวนการคิดคำนวณที่ถูกต้อง ขาดพื้นฐานการคำนวณที่ดี รวมถึงความรีบเร่งในการตัดสินใจขาดความละเอียดรอบคอบจึงทำให้ได้ผลสรุปเป็นคำตอบที่ผิดพลาดและไม่สามารถเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้มีความสับสนในการระบุค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในทศนิยมขาดความเข้าใจในจำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนและความสับสนของความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนนอกจากนี้ยังมีด้านอื่น ๆ ที่ไม่สามารถระบุได้ สาเหตุเกิดจากการไม่ตอบไม่สรุปผลที่แน่ชัดทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่ามีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในด้านใด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.