ความต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

พรกุล สุขสด, ชมสุภัค ครุฑกะ, เอื้อมพร เธียรหิรัญ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (2) เปรียบเทียบความต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจำแนกตามเพศ อายุ ระดับชั้นปี และการทำงาน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 372 คน ที่เรียนภาษาอังกฤษ เครื่องมือคือแบบสอบถามความต้องการในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนเฉลี่ยระดับความต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2) นักศึกษาที่มี เพศ ระดับชั้นปี ต่างกัน มีความต้องการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักศึกษาที่มีอายุ และการทำงานต่างกันมีความต้องการในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.