การจัดการทีมฟุตบอลกระบี่ เอฟซีเพื่อร่วมการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีก วัน ดิวิชั่น 1 ปี 2017

เจตนิพัทธ รชตเฉลิมโรจน์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทีมกระบี่ เอฟซี ในการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีก  ดิวิชั่น 1และความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานจัดการทีมกระบี่ เอฟซีในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ยามาฮ่า ลีกวัน ดิวิชั่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้จัดการทีมจำนวน 1 คน ผู้ฝึกสอนจำนวน 5 คน และนักกีฬาตัวจริงของทีมจำนวน 11 คน รวมจำนวนทั้งหมด 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษา การจัดการทีมฟุตบอลกระบี่ เอฟซีเพื่อร่วมการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีก วัน ดิวิชั่น 1  ปี 2017

ผลการวิจัยพบว่าการจัดการทีมกระบี่ เอฟซี ในการแข่งขันฟุตบอล ยามาฮ่าลีก  ดิวิชั่น 1ปี 2017
          1. ด้านการวางแผน มีการวางแผนนโยบายและกำหนดการแผนงานต่างๆ โดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนขึ้นฤดูกาล 2017  ในการเตรียมทีมได้กำหนดเป้าหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรเพื่อให้เพียงพอ และวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของทีมเอามาพัฒนาและแก้ไข ในการสร้างภาพลักษณ์ทางทีมได้ร่วมกันโปรโมทให้คนในกระบี่มาร่วมชมและร่วมเชียร์ ปรับปรุงและพัฒนาสนามให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

          2. ด้านการจัดองค์กร มีการปรับโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดโครงสร้างในทีมจะมองถึงงานต่างๆที่มีภายในทีมแล้วจัดแบ่งออกเป็นด้านๆแล้วจัดบุคคลเข้าไปรับผิดชอบในงานแต่ละด้าน โดยงานแต่ละด้านนั้นจะต้องสอดคล้องกัน ซึ่งก็ต้องมีการจัดระบบระเบียบโดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ควบคุมดูแลเพื่อให้ได้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย

          3. ด้านการจัดการงานบุคลากร จะต้องเลือกบุคคลที่มีความสามารถมีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมมากที่สุดเข้ามาทำงาน ผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ มีความสามารถและประสบการณ์ และนักกีฬาที่มีความสามารถและมีระเบียบวินัย เชื่อฟัง และรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และทางสโมสรให้ความสำคัญในการคัดเลือกบุคคลและยังให้การสนับสนุนให้บุคลากรทั้งผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถตนเองเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายได้

          4. ด้านการอำนวยการ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนบอกกล่าวถึงความสำคัญในหน้าทืที่รับผิดชอบให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมเห็นถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และนอกจากมีการอำนวยความสะดวกทั้งด้านสวัสดิการที่พัก อาหาร การเดินทาง รวมถึงการรักษาพยาบาลแล้ว และยังมีในส่วนของเงินรางวัล โบนัสต่างๆเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

          5. ด้านการควบคุม มีการประชุมหารือกันต่อเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ในทุกสัปดาห์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการฝึกซ้อม การเตรียมทีม และการแข่งขันเพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข  มีการประเมินผลนักกีฬาตลอดจนบุคลากรในสโมสรถึงการทำงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.