ความต้องการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ไปรยา สุพรรณพยัคฆ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการและผู้สูงอายุ และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดสระบุรี รวมถึงสำรวจสิ่งอำนวยสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดสระบุรีด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ คนพิการและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ใช้บริการในที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี และศาลากลางจังหวัดสระบุรี จำนวน 12 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยแบบสำรวจรายการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุทั้ง 8 หมวด ประกอบด้วย 1) ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก 2) ทางลาด ราวจับ และลิฟต์ 3) บันได 4) ที่จอดรถ 5) ทางเข้าอาคารทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร 6) ประตู 7) ห้องสุขา และ 8) พื้นผิวต่างสัมผัส ในที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรีส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เลย ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุศาลากลางจังหวัดสระบุรีส่วนใญ่ได้มาตรฐานเนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสถานที่อยู่เสมอ โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการให้มีการปรับปรุงสถานที่ให้เอื้ออำนวยกับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยผู้พิการและผู้สูงอายุจะต้องสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย สามารถขึ้นไปตืดต่อใช้
บริการในชั้นอื่นๆ ได้ โดยต้องการให้มีลิฟท์อำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ เนื่องจากสถานที่ไม่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกต่อคนพิการและผู้สูงอายุมากนัก โดยผู้พิการและผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถขึ้นไปติดต่อราชการหรือใช้บริการชั้นอื่นๆ ได้ เนื่องจากไม่มีลิฟต์บริการผู้พิการที่นั่งเก้าอี้ล้อ และบันไดมีความชัน ทำให้ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถขึ้นบันไดได้ อีกทั้งยังพบปัญหาของสภาพอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการและผู้สูงอายุในที่ว่าการอำเภอ และศาลากลางจังหวัดสระบุรี ที่มีความทรุดโทรม และไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทยกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ พ.ศ. 2548


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.