คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการศูนย์แนะแนว ศึกษาต่อประเทศจีนของ บริษัท โอเรนท์ทัล เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวอค์ จำกัด

นํ้าฟ้า แซ่อ่อง, ปรียา เตียงธวัช, แววมยุรา คำสุข, กันต์ติกมาฐ รัตนปริญญานุกูล

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการของศูนย์แนะแนว
การศึกษาต่อประเทศจีนของ โอเรนท์ (OREN) และศึกษาคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม เพื่อใช้วิเคราะห์หาระดับความสำคัญของปัจจัยทั้งหมด ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 152 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าการทดสอบที และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ของลูกค้าในการใช้บริการศูนย์แนะแนว
ศึกษาต่อประเทศจีนของ โอเรนท์ (OREN) โดยรวมอยู่ในระดับดี ( X = 4.20) ด้านความน่าเชื่อถือ ( X = 4.25) ดีมากที่สุด รองลงมาคือด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า ( X = 4.22) ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ( X = 4.20) ด้านความสามารถในการตอบสนอง ( X = 4.18) ด้านความเข้าใจและรู้จักลูกค้าผู้ใช้บริการ ( X = 4.16) และจากการศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ปัจจัยด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ ด้านเข้าใจและรู้จักลูกค้า และด้านความสามารถในการตอบสนองส่งต่อความต้องการเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งความผันแปรของความพึงพอใจในการใช้บริการได้ ร้อยละ 85.8 (R2 = 0.858) อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.