คุณภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสระแก้ว

ธมลวรรณ วงษ์ภูธร, สุภา ทองคง

Abstract


การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี 2) คุณภาพ
การจัดทำบัญชี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ของผู้จัดทำบัญชีกับคุณภาพการจัดทำบัญชี 4) ปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสระแก้ว
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสระแก้ว สถิติที่ใช้วิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้และคุณภาพในการจัดทำบัญชีอยู่ในระดับ
ปานกลาง ระดับความรู้การจัดทำบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการจัดทำบัญชีในทิศทางเดียวกันและพบประเด็นที่เป็นปัญหาในด้านการฝากเงินสดในมือไม่ทันเวลาทำให้เงินสดในมือเกินกว่าที่ระเบียบกำหนดไว้ แนวทางแก้ไข คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานควรจัดสรรแบ่งเวลาในการทำงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการรับเงินและนำส่งธนาคารเพิ่มเติม


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.