ปัญหาเกี่ยวกับตัวการและผู้ใช้ในการกระทำความผิด

ธนวัฒ พิสิฐจินดา, วิสาข์ บุณยนิตย์, ปิยธิดา ทองรอง, ศุภวุฒิ ปาติมานนท์

Abstract


องค์ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ถูกแบ่งออกเป็นองค์ประกอบภายใน ได้แก่
เจตนาหรือประมาท และองค์ประกอบภายนอก ได้แก่ ผู้กระทำ การกระทำ และวัตถุแห่งการกระทำ ในกรณีที่ความผิดนั้นมีผู้เกี่ยวข้องเพียงผู้เดียวในฐานะผู้ลงมือ ผู้ลงมือจะต้องมีการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดเสียก่อนจึงจะถือว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ถ้ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดด้วย เช่น มีผู้ที่อยู่ในฐานะตัวการ ดังนี้ จะต้องมีการกระทำอันมีลักษณะเป็นการร่วมกระทำความผิดของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือมีผู้ที่อยู่ในฐานะผู้ใช้ก็จะต้องมีการกระทำอันมีลักษณะเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด ไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีการอื่นใด
ผลการวิจัยพบว่า แม้บุคคลที่อยู่ในฐานะตัวการ หรือผู้ใช้จะมีลักษณะแห่งการกระทำแตกต่างกัน แต่การแบ่งแยกความแตกต่างดังกล่าวต้องอาศัยการตีความตัวบทกฎหมายผ่านการวินิจฉัยคดีของศาลยุติธรรม เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญามิได้กำหนดบทนิยามคำว่า “ร่วมกระทำความผิด” ของบุคคลที่อยู่ในฐานะตัวการ และคำว่า “ก่อ ใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วาน หรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีการอื่นใด” ของบุคคลที่อยู่ในฐานะผู้ใช้เอาไว้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.