คุณลักษณะและรูปแบบการสื่อความหมายที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ในแหล่งท่องเทยี่ ว เพอื่ การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ กรณีศึกษา สวนพฤกษศาสตร์

ณัฐริน รัตนัง, จารุวรรณ แดงบุบผา

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ และรูปแบบการสื่อสารเพื่อสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อจะนำไปสู่แนวทางในการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ โดยเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน คือ ใช้แบบสอบถามสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ จำนวน 400 คน และใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการท่องเที่ยวและลักษณะการเรียนรู้ของกลุ่มนักท่องเที่ยว จำนวน 10 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนพื้นที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ในการประมวลผลทางค่าสถิติและนำเสนอในรูปแบบของสถิติเชิงพรรณนา ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนำเสนอในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่าคุณลักษณะองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์สามลำดับแรก คือ มีบรรยากาศที่น่าเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยวมีความหลากหลายและน่าสนใจ และมีความสะดวกในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนรูปแบบการสื่อสารเพื่อสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวสามลำดับแรก ได้แก่ การสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การสื่อสารด้วยรูปภาพและสัญลักษณ์ และการสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.