การนำนโยบายว่าด้วยการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สุนิชา ผ่านภูวงค์

Abstract


          การวิจัยศึกษาขั้นตอนและกระบวนการ ผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ และหาแนวทางในการนำนโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้งไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลผู้ให้ข้อมูล จำนวน 10 คน พบว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้งนั้นมีการวางแผนที่ชัดเจน โดยมีการประชุมหารือ และจัดทำแผนงานเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการกำหนดภารกิจที่ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และมีการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน ซึ่งมีความชัดเจนและแน่นอน ซึ่งการดำเนินงานเริ่มจากการรับนโยบายมาจากรัฐบาล แล้วนำมาแปลงนโยบายเป็นแผนงานของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการบูรณาการงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่น ๆ และขั้นตอนสุดท้ายมีตรวจสอบควบคุมเป็นลำดับชั้นตามสายงาน ซึ่งง่ายต่อการตรวจสอบควบคุม และมีการประเมินผลการดำเนินงาน โดยการประชุมติดตามและวัดผลงาน แต่ไม่มีการติดตามและวัดผลงานจากความพึงพอใจจากประชาชน ซึ่งจะทำให้ไม่ทราบข้อบกพร่องและความต้องการของประชาชน ซึ่งทำให้การนำนโยบายไปปฏิบัติไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากภาคประชาชน ไม่สามารถบอกได้ถึงความสำเร็จ เนื่องจากไม่มีการติดตามการวัดผลจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ผู้ปฏิบัติต้องมีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชน ยังไม่เข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ จึงมีการใช้น้ำผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผลต่อการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.