ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงาน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุชาดา ดีรอต, พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 – 2557 รวม 385 บริษัท โดยวัดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาสาระจากข้อมูลการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี และวัดผลการดำเนินงานโดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรากำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้น และ Tobin’s Q โดยมีปัจจัยควบคุมได้แก่ ขนาดของบริษัท อายุบริษัท และประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ดังนั้นผู้บริหารควรให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคม โดยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดกิจกรรมอย่างเพียงพอพร้อมกันนั้นยังพบว่ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งนักลงทุนสามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้อีกด้วย


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.