การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส ในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

สุจิรา มีทอง

Abstract


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารและครู ในโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพการปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโดยครอบคลุมการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผลการวิจัยพบว่า

          1. ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ลำดับแรก ด้านการเตรียมและวางแผนการดำเนินงาน รองลงมาด้านการดำเนินงานตามแผน และด้านการการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตามลำดับ ด้านการประเมินผล เป็นลำดับสุดท้าย 

          2. ผู้บริหารและครู ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวสภาพการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวม ด้านการเตรียมและวางแผนการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานตามแผน ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และด้านการประเมินผล แตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญที่ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.