ศึกษาระดับค่านิยมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

สิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์

Abstract


               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับค่านิยมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเปรียบเทียบระดับค่านิยมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารครู นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 354คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test

                 ผลการศึกษาพบว่า          

                 ระดับค่านิยมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีที่มีบทบาทหน้าที่กลุ่มครู กับกลุ่มเรียน มีค่านิยมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยรวม ไม่แตกต่างกัน และระดับค่านิยมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน ได้แก่ ครู และนักเรียน  มีระดับค่านิยมในการป้องกันการทุจรติคอร์รัปชัน ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.