ทัศนคติและความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจข้าวโพดเมล็ดแห้งที่มีต่อการปฏิบัติที่ดีหลังการเก็บเกี่ยว

สำรวย แร่ทอง, ธีรเวช ทิตย์สีแสง

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้ประกอบการธุรกิจข้าวโพดเมล็ดแห้ง ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีหลังการเก็บเกี่ยว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือผู้ผลิตข้าวโพดเมล็ดแห้ง จำนวน 102 โรงงาน  จากการสุ่มตัวอย่างจากโรงงานทั้งหมดที่มีในประเทศไทย การวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) สถิติวิเคราะห์ (t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย)  จากการศึกษาพบว่า

1. ผู้บริหารสถานประกอบการที่มีเพศต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานฯแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผู้บริหารสถานประกอบการ ที่ อายุ ระดับการศึกษา สาขาการศึกษา ประสบการณ์ด้านโรงงาน และการได้รับการอบรมที่แตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานฯไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ

3. ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านจิตวิทยากับการปฏิบัติที่ดีหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับข้าวโพดเมล็ดแห้ง พบว่ามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.