การจัดการของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น ในเขตตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้านช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP

สรายุทธ สุคนธ์คันธชาติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่น ในเขตตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้านช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ในเขตตำบลสาวะถี จำนวน 13 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์และตีความหมาย นำเสนอผลการศึกษาเป็นความเรียง พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท้องถิ่นในเขตตำบลสาวะถี ยังขาดความเชื่อมั่นในการนำผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่าย ดังนั้น การพัฒนาการจัดการร้านค้าปลีกท้องถิ่น คือ การสร้างระบบช่วยขายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ จดจำชื่อร้าน และทำให้ผลิตภัณฑ์ OTOP สามารถจำหน่ายได้ ดังนี้ 1) สร้างการรับรู้แก่ลูกค้า เช่น การประชาสัมพันธ์ร้านค้าปลีกท้องถิ่นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ สื่อ internet สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างต่อเนื่อง และ 2) ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในร้านปลีกท้องถิ่นให้เป็นระบบและทันสมัยมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.