ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตพอเพียง จิตลักษณะ สถานการณ์ กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตพอเพียง ของเยาวชนในชุมชน

อนันต์ แย้มเยื้อน

Abstract


            This research contains one objective that is to study the sufficient mind, psychological characteristics and situation of youth in community how much to predict the behavior of sufficiency living, what the important variables are and what kind of youth and community can be found. The sampling group is youth in the community by using multistage quota random sampling with 600 samples.

            The research is finding as follow: Sufficient mind, psychological traits, situational factors, and psychological states, consisting of 12 variables: rationality, self-immunity, merit recognition, future orientation, locus of control, achievement motivation, mental health, norms, model from people around, rearing with love, support and reason, attitude for behavior of living according to philosophy of sufficiency economy, and philosophy of sufficiency economy. It can be predicted for 43.2% by all of predictors that are the attitude for behavior of living according to philosophy of sufficiency economy, mental health, norms, locus of control, future orientation, rearing with love, support and reason, achievement motivation, self-immunity and merit recognition. (.44,.16,.16,-.17,.11, -.12,.11,.09 and -.07consecutively).

Keywords: Sufficient mind, Psychological traits, Situational factors, Psychological states, behavior of sufficiency living


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.