การออกแบบและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมจากผ้าทอกะเหรี่ยง

วราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์

Abstract


         การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตัดเย็บและตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมจากผ้าทอกะเหรี่ยง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ สตรีมุสลิมที่มาร่วมงาน 60 ปี มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามแห่งประทศไทยในระหว่างวันที่  2-4 เมษายน 2559  กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบบังเอิญจำนวน100คน อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยคิดเป็นร้อยละและหาค่าเฉลี่ย  

        ผลการศึกษาพบว่าพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาชีพเป็นแม่บ้านมีรายได้ต่อเดือน 20,001-25,000 บาท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีชุดสตรีมุสลิมรูปทรงAไลน์คิด เหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดสตรีมุสลิมคือเรื่องรูปแบบของชุด แหล่งซื้อชุดสตรีมุสลิมพบว่าจากร้านค้าผลิตภัณฑ์มุสลิมคิด มีชุดสตรีมุสลิม ต่ำกว่า15 ชุด เห็นด้วยกับการนำผ้าทอกะเหรี่ยงมาตกแต่งในชุดสตรีมุสลิม ถ้ามีการนำผ้าทอกะเหรี่ยง   มาตกแต่งเป็นชุดสตรีมุสลิมส่วนใหญ่เลือกซื้อ พอใจซื้อชุดสตรีมุสลิมที่ตกแต่งด้วยผ้าทอกะเหรี่ยง คือ ราคา 1,500 ผลการศึกษาพบว่าด้านความพึงพอใจต่อการตัดเย็บชุดสตรีมุสลิมจากผ้าทอกะเหรี่ยง ทั้ง 3 ชุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากคือ ชุดสตรีมุสลิมรูปแบบที่ 3 (  =3.99) รองลงมาคือ ชุดสตรีมุสลิมรูปแบบที่ 1 (  = 3.93) และชุดสตรีมุสลิมรูปแบบที่ 2 ( = 3.83)  ตามลำดับ   

 

คำสำคัญ : ชุดสตรีมุสลิม / ผ้าทอกะเหรี่ยง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.