คุณลักษณะที่ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาระนอง

วรรณภา บุญช่วย

Abstract


     การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1)เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และ2)เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ของครูที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .48 ถึง .89 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1)คุณลักษณะที่ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยรวมและรายได้อยู่ในระดับมาก 2)คุณลักษณะที่ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองของครูผู้สอนที่มีเพศแตกต่างกันโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 3)คุณลักษณะที่ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกันโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4)ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางส่งเสริมคุณลักษณะที่ประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านวิชาการและด้านการบริหาร

 

คำสำคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์, ผู้บริหาร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.