ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกร ในการซื้อสุกรในจังหวัดชุมพร

ลำยอง บัวผัน

Abstract


     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกร ในการซื้อสุกรในจังหวัดชุมพร 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกร ในการซื้อสุกรในจังหวัดชุมพร รูปแบบผลิตภัณฑ์ (product) สุกรในจังหวัดชุมพร ทางด้าน ขายปลีก ขายส่ง และบริการเสริมอื่น ที่ให้บริการเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร  กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณผู้ค้าปลีกเนื้อสุกร จำนวน 196 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบสอบถาม เครื่องมือดังกล่าวผ่านการหาคุณภาพ โดยการใช้เทคนิค IOC และ ค่าความเชื่อมั่นโดยการใช้ค่าครอบบัค (Cronbach Alpha) มึค่าเท่ากับ 0.902 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต (means) การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) สถิติเชิงอนุมานเพื่อหาค่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ Muitple regession 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกร ในการซื้อสุกรในจังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ปเป็นลูกค้าเพศหญิง อายุ 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประสบการณ์ ในการค้าปลีกเนื้อสุกรมากกว่า 15 ปี 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาด (7P’s) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้ค้าปลีกเนื้อสุกร ในการซื้อสุกรในจังหวัดชุมพร ผลการวัจัยพบว่า ให้ความสำคัญเป็นลำดับที่ 1 ได้แก่ด้านกระบวนการ ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการตลาด

คำสำคัญ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาด / พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.