การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์กับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รุจิรา ภูมิไชยา

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับนักเรียนที่สอนแบบปกติ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวนนักเรียน 85 จำนวน 2 ห้อง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ซึ่งได้เป็นกลุ่มทดลอง 40 คน และกลุ่มควบคุม 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าอำนาจจำแนก 0.20 – 0.88 มีค่าความยาก 0.20 – 0.48 และมีค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบ เท่ากับ 0.93 3) แบบวัดความพึงพอใจในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93

     ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ มีประสิทธิภาพ 82.97/84.33 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สูงกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระดับมาก

คำสำคัญ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, ระบบร่างกายมนุษย์

 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.