การประเมินโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี ของโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เบญจมาศ พูนสวัสดิ์

Abstract


          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป. 1 อ่านออก เขียนได้               ใน1ปี ของโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ใน              4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (2) เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้ CIPP Model เป็นรูปแบบในการประเมินโครงการ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  1 คน ครูจำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 คน และ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละและ                       ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการศึกษา พบว่า (1) ด้านบริบท โครงการมีความจำเป็นและเหมาะสมในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก  ด้านปัจจัยนำเข้า ปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความเพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ด้านกระบวนการ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานกุญแจ 5 ดอกสู่การพลิกโฉมโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  ด้านผลผลิต ผลการปฏิบัติตามตัวชี้วัดความสำเร็จกุญแจ 5 ดอกสู่การพลิกโฉมโรงเรียนอยู่ในระดับมาก               ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงร้อยละ87.50 ที่สามารถอ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ100 (2) จุดเด่นในการดำเนินโครงการคือ มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน จุดด้อย คือ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ซึ่งอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.