ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนคร

นาถรัตดา หาญชัย

Abstract


    การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาระดับของคุณลักษณะงานและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนคร (2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะงานและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนครตามคุณลักษณะส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะงานกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนคร (4) เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะงานและการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนคร จำนวน 71 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)
ผลการวิจัยพบว่า
    1. คุณลักษณะงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้คือ ด้านด้านความสำคัญของงาน ( = 4.43) ด้านความหลากหลายของงาน ( = 4.14) ด้านผลสะท้อนกลับของงาน ( = 4.06) ตามลำดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ คือด้านความเป็นอิสระของงาน ( = 3.26) และด้าน ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของงาน ( = 3.24) ตามลำดับ
   2. ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.11) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความเชื่อมั่นยอมรับในเป้าหมายค่านิยมขององค์การ ( = 4.33) ด้านความต้องการที่จะคงอยู่ที่จะเป็นสมาชิกขององค์การ ( = 4.23) และด้านความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์ขององค์การ ( = 3.77) ตามลำดับ
   3. เปรียบเทียบคุณลักษณะงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนครจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน
   4. เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนครจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน
   5. คุณลักษณะงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดสกลนครอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (r = .941) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.