Editorial Policies

Focus and Scope

นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้

 1.กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 2.กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

 3.กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 4.กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Cover

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Content

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

รูปแบบการนำเสนอทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

 การนำเสนอแบบ Oral Presentation

 1.ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำงานนำเสนอบทความวิจัยในรูปแบบโปรแกรม Powerpoint

 2.ใช้เวลานำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 5 นาที

 3.ผู้นำเสนอจะต้องนำไฟล์นำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ประจำห้องย่อยเพื่อตรวจสอบและนำลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนขึ้นนำเสนอในวันที่ท่านมีการนำเสนอ วันที่ 16 มีนาคม 2560

 

 การนำเสนอแบบโปสเตอร์

 เพื่อความเรียบร้อยทันตามกำหนดการ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทางคณะกรรมการจะเป็นตัวแทนจัดการพิมพ์โปสเตอร์นำผลเสนอผลงานของท่าน ในขนาดมาตรฐาน A2 ได้พร้อมทันตามกำหนดการเริ่มงาน ท่านต้องดำเนินการดังนี้

 1.ให้ท่านดาวน์โหลด Powerpoint Tamplate ที่ขึ้นบนหน้าเว็บไซต์นี้ และทำความเข้าใจกับข้อเสนอแนะในการจัดรูปแบบโปสเตอร์ให้ครบถ้วน

 2.หลังจากท่านจัดรูปแบบและตรวจสอบข้อมูลบนโปสเตอร์ของท่านจนเป็นที่พอใจแล้ว ให้ Save ไฟล์ในรูปแบบ PowerPoint โดยใส่ชื่อนามสกุลของท่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วตามด้วย SSRU conference ตัวอย่าง เช่น (Mark Elliot Zuckerberg SSRU conference)

 3.ส่งไฟล์มาที่ E-mail : grad.ssru@hotmail.com ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560

 4.โอนเงินค่าพิมพ์โปสเตอร์ชิ้นละ 1,200 บาท (ค่าดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์) ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 มาที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่บัญชี 074747577-0

 5.สำเนาการโอนเงินโดยเขียนชื่อ-นามสกุล มาที่ FAX 02-160-1177 ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 6เพื่อคณะผู้จัดทำจะรวบรวมผลงาน ของท่านส่งพิมพ์และติดตั้งต่อไป หากมีปัญหาในการส่งโปรดติดต่อได้ที่ 02-160-1174-75(รอรับโปสเตอร์คืนหลังจากนำเสนอแล้วในวันงาน)

 6.โปสเตอร์ของท่านจะถูกจัดแสดง ชั้น 4 ศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดในเวลา 8.00 น. และยืนประจำจุดแสดงผลงานของท่านเพื่อการนำเสนองานวิจัยและตอบข้อซักถาม ในวันที่ 16 มีนาคม 2560

 โปรดทราบ!! วันที่ 2 มีนาคม 2560 ระบบจะเปิดรับการโอนเงินค่าจัดทำโปสเตอร์บทความละ 1,200 บาท (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในแบบโปสเตอร์ และได้ส่งบทความเข้าระบบก่อนหน้านี้แล้วเท่านั้น) หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี

 คณะกรรมการจัดงาน ขอขอบคุณในความสนใจเข้าร่วมงานและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี ตลอดการจัดงานครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

 หมายเหตุ คณะกรรมการของสงวนสิทธิ์การนำเสนอและเผยแพร่ในทุกลักษณะสำหรับผลงานที่ไม่ได้ส่งตามขั้นตอนดังกล่าว ทันตามเวลาที่กำหนดจะไม่มีการพิจารณาคืนเงินค่าสมัคร

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.