Author Details

ชมพันธุ์, จุฑารัตน์

  • Vol 1, No 1 (2018): Graduate School Conference - Articles
    การประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา
    Abstract  Untitled