การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

สุริยา ยิ่งนอก, พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2565 จํานวน 302 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

          ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้แก่ (1) ด้านการตัดสินใจ ต้องให้ครูทุกคนแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการเพื่อร่วมกันตัดสินใจในงาน และการดำเนินโครงการต่างๆ (2) ด้านการปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เป็นกรอบในการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาในการร่วมกันปฏิบัติการงาน (3) ด้านการรับผลประโยชน์ ต้องมีการพัฒนา การมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นธรรม เสมอภาค มีใจเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ชื่นชม ยินดี หรือประสบความสำเร็จให้รางวัลเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู (4) ด้านการประเมินผล ต้องมีการพัฒนาทักษะในหลายๆด้าน เช่น มีทักษะในการแก้ปัญหา  มีทักษะในการสร้างทีมงาน ให้ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลดำเนินงาน การบริหารงานโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**