การศึกษาสมรรถนะของครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ศักดิ์ศรี สืบสิงห์, นิธินาถ อุดมสันต์, สุภิมล บุญพอก

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้ ในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้มาจากวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ครูระดับปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของครูปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้ในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยภาพรวมอยู่ดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัด การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**