สภาพการบริหารงานและแนวปฏิบัติด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สู่ความเป็นเลิศในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย-พะเยา

วุฒิชัย ใหม่วงค์, ไพรภ รัตนชูวงศ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงาน และเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติ                        ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย-พะเยา ผู้วิจัย ได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งมีทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method)                 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 174 คน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามโดยใช้วิธี Scan QR Code วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปข้อมูล (content analysis) พบว่า แบบสอบถาม เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ด้านการรู้จักนักเรียน                เป็นรายบุคคล ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องและครบถ้วน และไม่ตรงตามความจริง ทำให้การแปลผลการประเมินคลาดเคลื่อน 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน ข้อมูลที่ครูมีและไม่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออก                   ขาดข้อมูลที่แท้จริง 3) ด้านการส่งเสริมพัฒนานักเรียน พบว่า การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ยังต้องมี                  การปรับปรุง 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ผู้ปกครองขาดความเข้าใจวิธีการป้องกันและจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในด้านต่างๆ ตามศักยภาพและความถนัด ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีแนวปฏิบัติใน                   การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เป็นเลศในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.26 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                    อยู่ระหว่าง 0.57-0.90 (มาก)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**