ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี

เจนณรงค์ พรมหลวง, สุนิสา วงศ์อารีย์, พนายุทธ เชยบาล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน จำนวน 361 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีความเชื่อมั่น เท่ากับ .988 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี โดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก  ทุกด้าน โดย พฤติกรรมด้านการเป็นผู้นำตนเอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ พฤติกรรมด้านการแสดงเป็นแบบฉบับให้บุคลากรเป็นผู้นำตนเอง พฤติกรรมด้านการสร้างรูปแบบความคิดทางบวก พฤติกรรมด้านการอำนวยความสะดวก พฤติกรรมด้านการอำนวยความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผู้นำตนเอง และพฤติกรรมด้านการตั้งเป้าหมายด้วยตนเอง ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**