ทัศนคติในการฟังเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาประสิทธิผล ทางการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

สุธีกานต์ มีชำนาญ

Abstract


งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจทัศนคติในการฟังเพลงภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจำนวน 60 คนทุกคนได้ผ่านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสำรวจผ่านทางแบบสอบถามเพื่อการสำรวจทัศนคติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้วยบทเพลงโดยประยุกต์จากข้อคำถามสำรวจทัศนคติในการอ่านภาษาอังกฤษ (Chen, M. Y., 2006) จากผลการวิจัยทำให้ได้ค้นพบว่าการจัดการชั้นเรียนด้วยเพลงภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาของเพลงตรงกับบทเรียนและใจความของบทเพลงได้สอดแทรกบริบทของการใช้ชีวิตประจำวันของเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติจะมีส่วนช่วยลดปัจจัยที่ขัดขวางการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แต่เพิ่มแรงบันดาลใจ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการพูดภาษาอังกฤษผ่านทางกิจกรรมการร้องเพลงภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น(Du, 2009)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**