ผลการหาประสิทธิภาพชุดการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน รายวิชาการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ สำหรับนักศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิต

สุกัญญา สุขสถาน, วรฑา ไชยาวรรณ, ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยก

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน รายวิชาการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับเทคโนโลยีบัณฑิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน จำนวน 8 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน รายวิชาการบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ มีประสิทธิภาพ 82.13/80.75


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**