ความต้องการจำเป็นของผู้ปกครองในการเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชุมพร

ศศิอำไพ มัยโภคา, ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นของผู้ปกครองในการเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร ประเด็นที่ศึกษาประกอบด้วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2) ปัจจัยด้านราคา 3) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ปัจจัยด้านบุคลากร 6) ปัจจัยด้านกระบวนการ และ 7) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ของปีการศึกษา 2565 รวมจำนวน 174 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการจำเป็นของผู้ปกครองอันดับแรกคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (PNI Modified = 0.064) อันดับที่สองคือ ปัจจัยด้านกระบวนการ  (PNI Modified = 0.046) อันดับที่สามคือ ปัจจัยด้านราคา  (PNI Modified = 0.045) อันดับที่สี่คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ  (PNI Modified = 0.041) อันดับที่ห้าคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  (PNI Modified = 0.039) อันดับที่หกคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (PNI Modified = 0.034) และอันดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านบุคลากร (PNI Modified = 0.027)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**