แนวทางการบริหารจัดการความเครียดของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร

พชรอร โพธิ์แสง, ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง, ประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสาเหตุความเครียดของนักเรียน และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความเครียดของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) กลุ่มตัวอย่างจำนวน 286  คน คำนวณโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .974  และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 5 ท่าน คือ ศึกษานิเทศก์ นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูแนะแนว และผู้ปกครอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า 1) ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสาเหตุความเครียดของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 2) แนวทางการบริหารจัดการความเครียดของนักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร ให้ครูประจำชั้นจัดทำข้อมูลนักเรียนโดยการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมการทำกิจกรรมนันทนาการ ผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาปัญหากับนักเรียนร่วมกับครูและสถานศึกษา การจัดประชุมระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**