สภาพปัญหาและแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ซารีฮาน บรรจงประสาน, ซัมซู สาอุ, สุไม บิลไบ

Abstract


การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์สำรวจสภาพปัญหาและศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะอำเภอสายบุรี ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 5 คน ศิษย์เก่าสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 5 คน ทำการเลือกแบบเจาะจง ใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และตรวจสอบด้วยวิธี   สามเส้า ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะด้านทักษะชีวิต ได้แก่ การปรับตัว กระบวนการคิดและการจัดการอารมณ์ แรงจูงใจ การสื่อสาร ทักษะทางดิจิทัล และความแวดไวทางวัฒนธรรม และ 2) แนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ ได้แก่ ทักษะการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางดิจิทัล ทักษะผู้ประกอบการ และทักษะความแวดไวทางวัฒนธรรม

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**