ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 11 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

จริยา เหมี้ยงหอม, เผ่าพงษ์พัฒน์ บุญกะนันท์, กิติวัชร ถ้วยงาม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 11 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ  2) เปรียบเทียบภาวะผู้นำดิจิทัล กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 11 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำแนกตามตำแหน่งและประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นครู จำนวน 90 คน และครูผู้ช่วยจำนวน 69 คน รวมทั้งสิ้น 159 คน ซึ่งได้มาโดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่ และมอร์แกน  และการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 3 ลักษณะ ได้แก่ แบบสำรวจรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ และแบบปลายเปิด มีค่าความเชื่อมั่น 0.978  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูและครูผู้ช่วยเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 11  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการสนับสนุนการจัดการ และการดำเนินการ รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้และการสอนเชิงดิจิทัล  ด้านการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ด้านดิจิทัล  2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและครูผู้ช่วยเกี่ยวกับภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 11  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่มีสถานภาพตำแหน่งต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและครูผู้ช่วยภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 11  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**