การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูใน การบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

กมลชนก บุญเรืองจักร, พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ, ธีระพล เพ็งจันทร์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  จำนวน  338 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC  ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเรียงลำดับความสำคัญของข้อมูล และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า การประเมินความต้องการจำเป็นของการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา ระดับสภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับสภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น มีค่าเท่ากับ 0.29 โดยลำดับความสำคัญต้องการจำเป็นเรียงลำดับจากสูงไปหาต่ำ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล และด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**