แนวทางการส่งเสริมคณาจารย์ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

วรฑา ไชยาวรรณ, สุกัญญา สุขสถาน, ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ, กิจจา บานชื่น

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับการปฏิบัติและแนวทางการแก้ปัญหาการส่งเสริมคณาจารย์ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 2) เพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมคณาจารย์ในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ในปีการศึกษา 2565 ประชากรจำนวน 404  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือคณาจารย์ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 196  คน ได้มาโดยการสุ่มโดยการเปิดตารางของ Krecies & Morgan  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความถี่ การศึกษาและการร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา ของคณาจารย์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติในการส่งเสริมการการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาของคณาจารย์กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา พบว่า สภาพบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาของคณาจารย์ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ผลการศึกษาโดยรวมอยู่ ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ลำดับที่1 ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จของการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา ลำดับที่2 ด้านการมีความรับผิดชอบต่อคณาจารย์ผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา ลำดับที่ 3  ด้านการส่งเสริมให้เกิดความสำคัญของการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา ลำดับที่4 ด้านการให้ความยอมรับนับถือคณาจารย์ผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและลำดับที่5 ด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งการงานของคณาจารย์ผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติผลการศึกษาที่ได้ คือ ควรมีการกำหนดนโยบายในการ ส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาที่ชัดเจน และมีจัดสรรงบประมาณในการประชุม อบรม สัมมนาเรื่อง การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา มีการประชุมชี้แจงเพื่อให้คณาจารย์ทราบนโยบายวัตถุประสงค์และความสำคัญของการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและจัดหาเอกสาร ตำราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการอยู่เสมอ มีการนิเทศติดตามและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษาและมีการเผยแพร่ผลงาน ของคณาจารย์ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม มีการกำหนดนโยบายให้ความดีความชอบ ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาชีวศึกษา มีการคัดเลือกคณาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ และยกย่อง เช่น ให้เกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**