การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนแบบ Google Classroom กับ การสอนแบบปกติ วิชา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู

ฐิณีวรรณ วุฒิวิกัยการ, สุกัญญา สุขสถาน, วรฑา ไชยาวรรณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูที่นำไปใช้ในการสอน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการสอนที่ใช้รูปแบบ Google Classroom และรูปแบบการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยตาปี เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 40 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 20 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 20 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู การสอนรูปแบบ Google Classroom  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าคะแนนที ผลของการศึกษาวิจัย พบว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูที่นำไปใช้ในการสอนมีประสิทธิภาพ 82.04/80.44 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลการทดสอบปลายภาคแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**