ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการและท่องเที่ยวในชุมชน

อาทิตย์ ศรีจันทร์ดร, รักคุณ ปัญญาวุธาไกร, อัมพวรรณ อิ่มเอมทรัพย์, ปรวิศา นำบุญจิตร์

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการและท่องเที่ยวในชุมชนและประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการและท่องเที่ยวในชุมชนของผู้เข้ารับอบรมให้กับประชาชนในชุมชนตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมจำนวน 25 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบ และแบบวัดความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ t-test dependent สำหรับการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังอบรม และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดลองพบว่า 1.ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการและท่องเที่ยวในชุมชน หลังเข้าอบรมสูงกว่าก่อนเข้าอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับงานบริการและท่องเที่ยวในชุมชนของผู้เข้ารับอบรมมีความพึงพอในระดับมาก (  = 4.39, SD = 0.15)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**