ทุนทางจิตวิทยาของนิสิตระดับปริญญาตรี

จุฑามาส กิ่งชัย, เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับของทุนทางจิตวิทยาของนิสิตระดับปริญญาตรี และศึกษาทุนทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปีการศึกษา 2565 จำนวน 648 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล และทุนทางจิตวิทยา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษา พบว่า ระดับทุนทางจิตวิทยาของนิสิตอยู่ในระดับสูงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .289 และทุนทางจิตวิทยาของนิสิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ภูมิลำเนา รายรับ ลำดับการเกิด และจำนวนสมาชิกในครอบครัว


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**