การวิจัยศึกษาแนวทางความอยู่รอด ของโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กในระบบ

อำนวย เอกทวีวัฒน์, อารดา มหามิตร

Abstract


บทความวิจัยเรื่อง แนวทางความอยู่รอด จากการยุบและปิดโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กในระบบ วัตถุประสงค์ของการศึกษา.เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของบุตร และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียน จากผลการวิเคราะห์ปัญหาและทางเลือกจึงเสนอแนวทาง ดังนี้ 1. การพัฒนาผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร 2. การสร้างมาตรฐานการศึกษา (เข้าสู่ระบบโรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School )3. การสร้างเพื่อนร่วมงานให้มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นเลิศ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความภัคดีต่อองค์กร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**