ความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรสมุทรปราการเอฟซี

บงการ คงหวัง, ชัยธนัตถ์กร ภวิศพิริยะกฤติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อสโมสรสมุทรปราการเอฟซี ได้ทำศึกษาปัจจัย 3 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านการบริหารการตลาด โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือแฟนบอลสโมสรสมุทรปราการเอฟซี จำนวน 400 คนโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ทดสอบสมติฐาน ด้วยค่าสถิติ t-test, Anova, และค่าสถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สันผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์­มีแฟนบอลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20–29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เกิน 5,000 บาท และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติ แฟนบอลให้ความสำคัญกับด้านความเชื่อมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประสบการณ์ และด้านความรู้ตามลำดับ ส่วนปัจจัยด้านการบริหารการตลาดพบว่าแฟนบอล ให้ความสำคัญกับด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านกระบวนการ และด้านราคา ตามลำดับจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ พบว่าส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อ สโมสรสมุทรปราการเอฟซี แตกต่างกัน ยกเว้นด้านระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน ส่วนการ ทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยด้านทัศนคติ และปัจจัยด้านการบริหารการตลาด มีความสัมพันธ์กับ ความจงรักภักดี

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**