การศึกษาปัญหาภาระหนี้สินของบุคลากรโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ชัยธวัช คมวงษ์เทพ, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

Abstract


การศึกษาปัญหาภาระหนี้สินของบุคลากรโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มีที่มาจากปัญหาภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายต่อเดือนของบุคลากรมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ ในการศึกษานี้มีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 274 คน เพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และ จำนวน 6 คน เพื่อเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณ สถิติเชิงอนุมานด้วยวิธี Chi-square และการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเครื่องมือต่างๆในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาภาระหนี้สินของบุคลากรโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของบุคลากรโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จากการศึกษาพบว่า อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน เหตุผลการสร้างภาระหนี้สิน หัวข้อมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือสิ่งอำนวยความสะดวก หัวข้อมีค่าใช้จ่ายเพื่อการนันทนาการ การสังสรรค์ และระดับของคะแนนทักษะความรู้ทางการเงิน เป็นสาเหตุของปัญหาภาระหนี้สินของบุคลากรโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นมีความสัมพันธ์กับภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายทั้งหมดเฉลี่ยต่อเดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  และแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการสร้างผู้ให้คำปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของพนักงานในองค์กร และปรับโครงสร้างหนี้โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ขององค์กร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**