การศึกษาแนวทางในการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน ให้ขึ้นไปสู่ทีมสโมสรกีฬาฟุตบอลระยอง เอฟซี

คมสัน เชื้อคำเพ็ง, อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์, สุพรทิพย์ พูเพนียด, สุภกร ตันวราวุฒิชัย

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยและแนวทางในการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนให้ขึ้นไปสู่ทีมสโมสรกีฬาฟุตบอลระยอง เอฟซี โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูล(Key Informats)ที่ใช้ศึกษาคือ ผู้จัดการทีม หัวหน้าผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนรุ่นอายุ 18 ปี ผู้ฝึกสอนรุ่นอายุ 16 ปี และนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน รวมทั้งสิ้น 10 คน พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนในการขึ้นไปสู่ทีมสโมสรกีฬาฟุตบอลระยอง เอฟซี คือปัจจัยหลัก 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์การบริหารและความโปร่งใส 2) ด้านกลยุทธ์พัฒนาเทคนิค 3) ด้านกลยุทธ์คุณภาพและเป้าหมายการแข่งขัน 4) ด้านกลยุทธ์การตลาดและศรัทธามหาชน และมีแนวทางในการส่งเสริมนักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน ได้แก่ การพัฒนาทางด้านร่างกาย การดูแลเรื่องอาหารตามหลักโภชนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ส่วนในเรื่องของแผนการเล่นผู้ฝึกสอนมีความยืดหยุ่นกับแผนการเล่น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขัน  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาของ Thailand’s Way


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**