การศึกษาสมรรถนะหลักการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด

อิสรีย์ สิริทิพารมย์, กัญชพร ศรมณี

Abstract


การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ได้ทำการศึกษาถึงสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ABC จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางสมรรถนะหลัก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับบริหารของบริษัท ABC จำกัด จำนวน 19 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และการยืนยันสมรรถนะหลักของบริษัท ABC จำกัด เป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยให้ผู้บริหารระดับสูงสุด จำนวน 2 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สิ่งสำคัญในการกำหนดแนวทางสมรรถนะหลักและการยืนยันสมรรถนะหลัก คือ 1) สมรรถนะหลักในงาน ประกอบด้วย มีความรู้ ความสามารถเฉพาะในงานนั้น ๆ สมรรถนะที่บุคลากรในองค์การพึงมีร่วมกัน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับองค์การ ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และระบบงานที่ปฏิบัติอยู่ ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ระบบงาน และงานที่ปฏิบัติงานอยู่ การมุ่งหาความสำเร็จของการทำงาน บุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสม เชาว์ทางอารมณ์ที่ดีและเหมาะสม ความมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี และ 2) สมรรถนะหลักในการจัดการ คือ สมรรถนะของบุคลากรในตำแหน่งงานระดับบังคับบัญชา ได้แก่ สมรรถนะในการวิเคราะห์วางแผน และการตัดสินใจแก้ปัญหา สมรรถนะในการทำงานเป็นทีม สมรรถนะในการสื่อสารข้อมูล การสนับสนุนและติดตามงาน ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพของตนเองความรู้ความสามารถ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่ส่งผลต่องาน การนำความรู้ความสามารถที่มีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับองค์กร

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**