การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและการรักษาลูกค้าสัมพันธ์ของโรงสีข้าว ก

อรทัยศรี เทพเกษตรกุล, สวรส ศรีสุดโต, สิริพันธ์ ดีศีลธรรม

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาสาเหตุปริมาณการสั่งซื้อลดลง 2) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดของโรงสีข้าว ก ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ 3) ศึกษาการรักษาลูกค้าสัมพันธ์ของโรงสีข้าว ก ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ คือ เจ้าของธุรกิจที่เคยซื้อข้าวหอมมะลิจากโรงสีข้าว ก จำนวน 16 ราย และ กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ คือ เจ้าของธุรกิจที่ซื้อข้าวหอมมะลิภายในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 250 ราย วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) แหล่งจำหน่ายอื่นมีโปรโมชั่นน่าดึงดูดมากกว่า 2) ด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อด้านการค้นหาข้อมูลและด้านการประเมินทางเลือก ด้านราคามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกด้านยกเว้นด้านการประเมินผลหลังการซื้อ ด้านช่องทางการจำหน่ายมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกด้าน ด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อด้านการรับรู้ความต้องการและด้านการประเมินทางเลือก 3) ด้านการสำรวจลูกค้ามีอิทธิพลต่อด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก และ ด้านการประเมินผลหลังการซื้อ ด้านการจัดการแบบโต้ตอบมีอิทธิพลต่อด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการเข้าใจความคาดหวังของลูกค้ามีอิทธิพลต่อด้านการประเมินทางเลือกและด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการเสริมอำนาจไม่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านสัมพันธภาพกับลูกค้ามีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อทุกด้านยกเว้นด้านการประเมินทางเลือก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**